Zdalna administracja bazami danych Oracle i SQL Server
 
 • obs?uga 24 godziny na dob?
 • natychmiastowa reakcja
 • specjali?ci najwy?szej klasy
 

Monitoring 24/7 jest podstawow? us?ug? wchodz?c? w sk?ad Remote DBA. Jest to sposób na znaczne obni?nie kosztów monitorowania stanu baz danych Oracle i SQL Server w Pa?stwa firmie.
Korzy?ci
 • szybka detekcja i diagnoza
 • szybkie powiadomienie o problemie
 • nowoczesne narz?dzia
 • gwarantowany czas reakcji
 • generowanie miesi?cznych raportów

Maintenance to zestaw us?ug Remote DBA maj?cy na celu prewencyjne utrzymanie baz danych Oracle i SQL Server. To skuteczny sposób na znaczne obni?enie kosztów dotycz?cych prewencyjnego zarz?dzania stanem baz danych, no?nikami, bezpiecze?stwem i wydajno?ci? Pa?stwa serwerów Oracle i SQL Server.

Korzy?ci
 • wzrost wydajno?ci
 • ustawienie zabezpiecze?
 • kompleksowe zarz?dzanie
 • monitorowanie systemu i pracy
 • planowanie rozwi?za?


Copyright C 2009 RemoteDBA.pl. Created by Unigroup Sp. z o.o.